ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน/หน่วยงาน
1สัมพันธ์ พันธ์พิมพ์สพม.21
2ปิ่นเพชร สิงห์มอสพม.21
3นายศุภชัย จันทระสพม.21
4นางชนานันท์ สุคันธาสพม.21
5จิรัชฌา สุวรรณศรี สพม.21
6สุนิษา สุภาวงศ์สพม.21
7วิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตรสพม.21
8วาสนา จันเครื่องสพม.21
9สิริมา สอนคำหาญสพม.21
10แว่นทิพย์ บุพศิริสพม.21
11นรภัทร พนานิกิตรสพม.21
12เกสรา โลหิตสพม.21
13จิรัชฌา สุวรรณศรีสพม.21
14พรทิพาสพม.21
15ศุภชัย จันทระสพม.21
16Wathanai kraisakulสพม.21
17นายเทวศักดิ์ สุมาลีสพม.21
18นางสาวจิราภรณ์ พลโยธาสพม.21
19ปิ่นเพชร สิงห์มอสพม.21
20พรรวินท์สพม.21
21วิไลลักษณ์ ณหนองคายสพม.21
22นายกิิตติรงค์ บุญคงสพม.21
23ทิพวรรณ ฤทธิ์ฐิติสพม.21
24ศรีประะภา สีหไตรสพม.21
25นายชานนท์ คำจันทร์สพม.21
26lllสพม.21
27ปิ่นเพชร สิงห์มอสพม.21
28อภิสิทธิ์ ศรีวิลาศสพม.21
29ปิ่นเพชร สิงห์มอสพม.21
30สายัณห์ อินทมาตย์ปทุมเทพวิทยาคาร
31กมลชนก ทวยจันทร์พระธาตุบังพวนวิทยา
32นายรัชศักดิ์ ปรีดาวัฒนศักดิ์ค่ายบกหวานวิทยา
33ชมัยพร ถิ่นสำราญท่าบ่อ
34นายพร้อมพงศ์ แก้วกัลยาโคกคอนวิทยาคม
35นายศุภวุฒิ ใหญ่สารท่าบ่อพิทยาคม
36วราภรณ์ แสงจันโทหนองนางพิทยาคม
37พัชญ์ชิสา อภิกุลวราศิษฐ์เดื่อวิทยาคาร
38นายไพโรจน์ สังฆะคุณพานพร้าว
39สร้อยเพชร คำดวงพระพุทธบาทวิทยาคม
40นายเอื้ออังกูร ดวงตาพระพุทธบาทวิทยาคม
41นางสาวกรรณิกา จันทร์ดาอ่อนวรลาโภนุสรณ์
42เตชสิทธิ์ คล่องชัยนันต์สังคมวิทยา
43นายศิลา อรรถประจงวังม่วงพิทยาคม
44จิรภัทร คำภาจันทร์ฝางพิทยาคม
45อุดม วิเศษวิสัยเซิมพิทยาคม
46ดนัย เฉิดฉายปากสวยพิทยาคม
47จินตนา ดีนางนาหนังพัฒนศึกษา
48นางจินตนา ดีนางนาหนังพัฒนศึกษา
49อภิวัตร์ มีศรีร่มธรรมานุสรณ์
50นายธีรพล นามแสงกุดบงพิทยาคาร
51ว่าที่​ ร.ต.จักร​พงศ์​ พรมกมลโซ่พิสัยพิทยาคม
52ศิริเชรษฐ สร้อยกลางเมืองโซ่พิสัยพิทยาคม
53อธิวัฒน์ รัตน์สีวอโนนคำพิทยาคม
54สิบเอกอนุชิต ราชวงศ์โนนคำพิทยาคม
55สิบเอกอนุชิต ราชวงศ์โนนคำพิทยาคม
56สิบเอกอนุชิต ราชวงศ์โนนคำพิทยาคม
57ภัทร พุทธิวงศ์โพนทองประชาสรรค์
58เจนจิรา แสนไชยปากคาดพิทยาคม
59ภาณุกฤษฏิ์ พิศิษฎ์สกุลชัยหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
60นางสาวศรัญญา สุขล้านนาดีพิทยาคม
61นางสาวฐาปรานี แก้วแวงสิ่วนาดีพิทยาคม
62นายวิทยา มูลเมืองประชาบดีพิทยาคม
63นายสุริชัย โพธิ์ศรีพระบาทนาสิงห์พิทยาคม
64นายเอกพล สระแก้วโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์
65Wichian Weadlomนาสวรรค์พิทยาคม
66นายจักรพงษ์ แก้วตรีพรเจริญวิทยา
67นางจตุพร วิณโรจน์พรเจริญวิทยา
68นางวณิดา ศรีตาแสนพรเจริญวิทยา
69นางสาวนุชจิรา ศรีสุภาหนองหัวช้างวิทยา
70พรนับพัน หรรษาศรีสำราญวิทยาคม
71ทิพวรรณ นาเชียงใต้ศรีสำราญวิทยาคม
72ภัทรพล ไปเจอะเซกา
73พงษ์ลดา กองพิลาเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
74นายพิสิษฐ์ โพธิ์นักขาเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
75น.ส.สัตตบุษย์ โพธิรุทเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
76นายพิสิษฐ์ โพธิ์นักขาเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
77ชัยยา ตามชัยเจ็ดสีวิทยาคาร
78นายนิติพงษ์ หลาวทองบึงโขงหลงวิทยาคม
79นางเพ็ญจันทร์ ไชโสดาบึงโขงหลงวิทยาคม
80ปวีณา โนนราชท่าดอกคำวิทยาคม
81นางสาวกอบเพชร มีทองท่าดอกคำวิทยาคม
82พุทธิทรง บุญทวีศรีวิไลวิทยา
83ว่าที่ ร.ต. ชัยเมธี ใจคุ้มเก่าศรีวิไลวิทยา
84นายณัฐพงษ์ วิเศษสาภูทอกวิทยา
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ [email protected]