กลุ่มบริหารงานบุคคล

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพด้านบุคลากรและสร้างสรรค์งานด้านบริการ

พันธกิจ (Mission)

บริหารจัดการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย สร้างขวัญกำลังใจให้การศึกษาไทยมีคุณภาพ สุจริตยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ (goal)

  1. การบริหารงานบุคคล ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
  2. บุคลากรทางการศึกษาทุกคน สามารถปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
  3. ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีขวัญกำลังใจใน การปฏิบัติงาน
  4. ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง สามารถพัฒนา คุณภาพผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ

อัตลักษณ์ (Identity)

” เต็มที่ให้กับงาน เต็มใจให้กับครู “

แผนปฏิบัติการ 

คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
– มาตรการการบริหารงานบุคคลด้วยหลักธรรมาภิบาลของ สพม.21