กลุ่มบริหารงานบุคคล

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพด้านบุคลากรและสร้างสรรค์งานด้านบริการ

พันธกิจ (Mission)

บริหารจัดการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย สร้างขวัญกำลังใจให้การศึกษาไทยมีคุณภาพ สุจริตยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ (goal)

 1. การบริหารงานบุคคล ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
 2. บุคลากรทางการศึกษาทุกคน สามารถปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
 3. ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีขวัญกำลังใจใน การปฏิบัติงาน
 4. ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง สามารถพัฒนา คุณภาพผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ

อัตลักษณ์ (Identity)

” เต็มที่ให้กับงาน เต็มใจให้กับครู ”

แผนปฏิบัติการ 

 • แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานบุคคล ปี 2563

คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล

 • คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ปี 2563

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล 

 • 1. คู่มือปฏิบัติงาน นายชานนท์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
 • 2. คู่มือปฏิบัติงานนางสาวพัฒน์รดา  สนั่นเอื้อ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 • 3. คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวสุรัสวดี  ศรีกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 • 4.คู่มือปฏิบัติงาน นางทองประกา  จุลปาน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 • 5.คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวจิดาภา  วิเศษสิริ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 • 6.คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวสุภารัตน์ คำไสย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 • 7.คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวจิรัชฌา  สุวรรณศรี ครูธุรการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
– มาตรการการบริหารงานบุคคลด้วยหลักธรรมาภิบาลของ สพม.21