โครงสร้างการบริหารงาน กลุ่มกฎหมายและคดี

วิสัยทัศน์ (Vision)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โดยกลุ่มกฎหมายและคดี เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานวินัยเชิงรุกให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้มีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยอย่างถูกต้องและทั่วถึง ยึดหลักคุณธรรมและ จริยธรรมนำการบริหารงานวินัยภายใต้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

พันธกิจ (Mission)

เปิดโอกาสให้ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องวินัยและนำไป พัฒนาในด้านการดำเนินการทางวินัยเชิงรุกได้อย่างทั่วถึง โดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน

เป้าประสงค์ (goal)

ภายในปี 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 และสถานศึกษาในสังกัดมีความเข้มแข็งในการบริหารงานวินัยเชิงรุก โดยจัดระบบการกระจายอำนาจสู่สถานศึกษา และจะลดอัตราการร้องเรียนลงร้อยละ 50

อัตลักษณ์ (Identity)

” เอกภาพ ความเป็นสากล เป็นมิตรกับทุกคน “

 แผนปฏิบัติการ 

คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มกฏหมายและคดี

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล 

ปฏิทินปฏิบัติงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง