กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

สามัคคี มีวินัย มุ่งมั่น สร้างสรรค์และพัฒนา

พันธกิจ (Mission)

ส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลายอย่างมืออาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และเสริมสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานของครูและบุคลากรทางการศึกษา

เป้าประสงค์ (goal)

1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 และสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยใช้เทคโนโลยี และเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

อัตลักษณ์ (Identity)

บริการดี มีจิตอาสา เน้นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

แผนปฏิบัติการ 

คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง