เกียรติบัตร ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

เกียรติบัตร ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1.โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
ครู
นักเรียน
2.โรงเรียนน้ำสวยวิทยา
ผู้อำนวยการ
ครู
นักเรียน
3.โรงเรียนกวนวันวิทยา
ผู้อำนวยการ
ครู
นักเรียน

4.โรงเรียนพระธาตุบังพวน
ผู้อำนวยการ
ครู
นักเรียน

5.โรงเรียนพานพร้าว

ผู้อำนวยการ

ครู

นักเรียน

6.โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม

ผู้อำนวยการ

ครู

นักเรียน

7.โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม

ผู้อำนวยการ

ครู

นักเรียน

8.โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร

ผู้อำนวยการ

ครู

นักเรียน

9.โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

ผู้อำนวยการ

ครู

นักเรียน

10.โรงเรียนปากสวยพิทยาคม

ครู

นักเรียน

11.โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร

ผู้อำนวยการ

ครู

นักเรียน

12.โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา

ครู

นักเรียน

13.โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์

ผู้อำนวยการ

ครู

นักเรียน

 14.โรงเรียนเซิมพิทยาคม

ผู้อำนวยการ

ครู

นักเรียน

15.โรงเรียนนาดีพิทยาคม

ครู

นักเรียน

16.โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์

ครู

นักเรียน

17. โรงเรียนศรีชมภูวิทยา

ผู้อำนวยการ

ครู

นักเรียน

 18.โรงเรียนโนนคำพิทยาคม

ครู

นักเรียน

19.โรงเรียนบึงกาฬ

ครู

นักเรียน

20.โรงเรียนบุ่งคล้านคร

ผู้อำนวยการ

ครู

นักเรียน

21.โรงเรียนพรเจริญวิทยา

ผู้อำนวยการ

ครู

นักเรียน

22.โรงเรียนศรีวิไลวิทยา

ผู้อำนวยการ

ครู

นักเรียน

 23.โรงเรียนภูทอกวิทยา

ครู

นักเรียน

24.โรงเรียนเซกา

ผู้อำนวยการ

ครู

นักเรียน

 25.โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม

ผู้อำนวยการ

ครู

นักเรียน

26.โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม

ครู

นักเรียน

27. โรงเรียนโสกก่าม

ผู้อำนวยการ

ครู

นักเรียน

28.โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร

ผู้อำนวยการ

ครู

นักเรียน