คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
–  การเบิกค่ารักษาพยาบาล
– ค่าการศึกษาบุตร
– ค่าสาธารณูปโภค

กลุ่มบริหารงานบุคคล
– FLOW CHART เอกสาร

กลุ่มนโยบายเเละเเผน
– แผนภูมิกลุ่มนโยบายและแผน