รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

1. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑
2. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
3.รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ กลุ่มบริหารการเงินเเละสินทรัพย์
4.รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ กลุ่มบริหารงานบุคคล
5. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ กลุ่มนิเทศติดตามเเละประเมินผลการจัดการศึกษา
6. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ หน่วยตรวจสอบภายใน
7. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ กลุ่มนโยบายเเละแผน
9.รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา