O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • กลุ่มอำนวยการ
  • กลุ่มบริหารการเงินเเละสินทรัพย์
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • กลุ่มนิเทศติดตามเเละประเมินผลการจัดการศึกษา
  • หน่วยตรวจสอบภายใน
  • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • กลุ่มนโยบายเเละแผน
  • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • กลุ่มกฎหมายเเละคดี