มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

1. มาตรการเผยเเพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
2. มาตรการให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม
3. มาตราการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง
4. มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
5. มาตราการป้องกันการรับสินบน
6. มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
7. มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ