กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนปฏิบัติการ 

  • แผนปฏิบัติการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2563

คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  • คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2563

วิสัยทัศน์ (Vision)

“พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการศึกษา”

พันธกิจ (Mission)

1.ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาทางไกลให้กับประชากรวัยเรียนทุกคนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2.ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการการศึกษาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัยและยั่งยืน

เป้าประสงค์ (goal)

1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยและได้สมดุล นักรียนระดับการศึกษานั้นพื้นฐาน
ทุกคนมีพัฒนาการหมาะสมตามช่วงวัยแลมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษานั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค
3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษาเเละบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิกาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษานั้นพื้นฐาน
การศึกษาสู่คุณภาพมาตรฐานระดับสากล
5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบูรณาการการทำงานนั้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมกระจายอำนาจ
และความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา

อัตลักษณ์ (Identity)

“เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ”

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล 

  • 1. คู่มือปฏิบัติงาน นายกิตติ์พิภัทร์  กาญจน์ธนชาติ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • 2. คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวเกสรา โลหิต เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง