กลุ่มตรวจสอบภายใน

วิสัยทัศน์ (Vision)

“มุ่งพัฒนางานตรวจสอบภายใน  เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร”

พันธกิจ (Mission)

  1. มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการตรวจสอบภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
    และโรงเรียนในสังกัด
  2. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจ
  3. ปรับปรุงงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

เป้าประสงค์ (goal)

“เป็นองค์กรมุ่งยกระดับความสามารถและประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบภายใน(Tnternal Audit)”

อัตลักษณ์ (Identity)

“รู้เขา  รู้เรา  เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร”

แผนปฏิบัติการ 

คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง