กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

     
     
 


วิสัยทัศน์ (
Vision)

“สร้างแรงบันดาลใจ ใส่ใจฝึกปฏิบัติ ขยายสู่งาน ประสานเครือข่ายความร่วมมือ
ยึดถือมาตรฐานวิชาชีพในการปฏิบัติงาน”

พันธกิจ (Mission)

1.พัฒนางานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
2. พัฒนางานในกลุ่มงานติตตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
3. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผลวิเคราะห์
วิจัย เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
4. นิเทศให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในสหวิทยาเขตที่รับผิดชอบ และโรงเรียนที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ
5.นิเทศให้ความช่วยเหลือการจัดกระบวนการเรียนรู้ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีโรงเรียนในสังกัด สพม. 21
6. วิจัย และพัฒนาการนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพม. 21
7. พัฒนางานโครงการตามนโยบาย สพฐ. และสพม. 21
8. รายงานผลการนิเทศการศึกษา

เป้าประสงค์ (goal)

1. ผู้รับการนิเทศมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
2. มีรายงานผลการปฏิบัติงานอย่งเป็นระบบ
3. มีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. ผลการดำเนินงานได้มาตรฐานตามตัวชี้วัดที่กำหนด

อัตลักษณ์ (Identity)

” เป็นกัลยาณมิตร คิดสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนา “

แผนปฏิบัติการ 

คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง