กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งมั่นบริหารจัดการด้านการเงิน  การบัญชี  การพัสดุและสินทรัพย์  อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

พันธกิจ (Mission)

 1. บริหารงานการเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน การยืมเงิน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำเงินส่งคลัง และการกันเงิน
 2. บริหารงานบัญชี จัดทำบัญชีเงินประจำงวด การบันทึก/โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
 3. บริหารงานพัสดุควบคุมพัสดุ (การเบิก – จ่ายพัสดุ – การยืมพัสดุ) การตรวจสอบพัสดุประจำปี
 4. บริหารงานสินทรัพย์ การขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ การขอใช้ราชพัสดุ การขอรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ
 5. ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุและงานบริหาร

สินทรัพย์

 1. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เป้าประสงค์ (goal)

 1. ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีการเบิก – จ่าย เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ อย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัวและสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 2. การบริหารงานบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
 3. การจัดหาพัสดุ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ทันเวลาและให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเข้าใจ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 5. ให้บริการรวดเร็ว ถูกต้อง ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด

อัตลักษณ์ (Identity)

ซื่อสัตย์ โปร่งใส เต็มใจให้บริการ

แผนปฏิบัติการ 

 • แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ปี 2563

คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 • คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 2563

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล 

 • 1. คู่มือปฏิบัติงาน นางสมคิด ทองชมภู ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • 2. มือปฏิบัติงาน นางธนกร พุทธะ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 • 3. มือปฏิบัติงาน นางปรางทิพย์ ทิพวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 • 4.มือปฏิบัติงาน นายอนุสรณ์ จันทะนุช เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 • 5.มือปฏิบัติงาน นางแว่นทิพย์ บุพศิริ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 • 6.มือปฏิบัติงาน นางกมลพร โนนทลี ครูธุรการ
 • 7.มือปฏิบัติงาน นางอนัญญา ชูรัตน์ เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง