กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

วิสัยทัศน์ (Vision)

1.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับประชากรวัยเรียนทุกคนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2.ส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะชีวิต

พันธกิจ (Mission)

“นักเรียนมีคุณภาพ  บุคลากรมีคุณธรรม”

เป้าประสงค์ (goal)

1.ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2.ผู้เรียนทุกคนเรียนอย่างมีความสุข จบหลักสูตรทุกคนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
3.เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพและเสริมสร้างทักษะชีวิต
4.ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างทักษะชีวิต

อัตลักษณ์ (Identity)

“สามัคคีนำพาวินัย  ใส่ใจบริการผสานคุณธรรม”

แผนปฏิบัติการ 

คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

– คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือกรมสุขภาพจิต 
– คู่มือแนวทางการสภานักเรียน
–  ตารางคำนวนเงินค่าบำรุงลูกเสือ 2561
– VTR โครงการปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยใน โรงเรียน (สภานักเรียน) ประจำปี 2562
. – ผอสพ ม. 21 เปิดโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนอย่างยั่งยืน
– เปิดโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองน ักเรียนอย่างยั่งยืนประจำปี 2562
– ประกาศสพม. 21 เรื่องการป้องกันการปนเปื้อนที่จะไม่เกิดขึ้นกับเด็ก ๆ
– แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ 
ประกาศผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561
คำแนะนำการดูแลความเครียดผู้บริหารคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ภาพกิจกรรม