กลุ่มนโยบายและแผน

วิสัยทัศน์ (Vision)
” มองไกล คิดไกล ใฝ่รู้ ”

พันธกิจ (Mission)

1.รวบรวมจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเเละจัดทำรายงานผล
2.ติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ
3.ขับเคลื่อนเเผนปฏิบัติการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
4.บริหารงบประมาณอย่างมีคุณภาพโปร่งใสเป็นธรรมเเละตรวจสอบได้

เป้าประสงค์ (goal)

อัตลักษณ์ (Identity)

เป็นนักวางเเผนที่ดี มีความโปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม

แผนปฏิบัติการ 

  • แผนปฏิบัติการ กลุ่มนโยบายและแผน ปี 2563

คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน

  • คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มกลุ่มนโยบายและแผน ปี 2563

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล 

  • 1. คู่มือปฏิบัติงาน นางศรีประภา สีหไตร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
  • 2.คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวยุวเรศ ศรีหาบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
  • 3.คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวหนูดาว บุญจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  • 4.คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวธนพร จันทรเสนา ครูธุรการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

3. คู่มือ B-OBEC2562
4. คู่มือ EMIS
5. คู่มือDMC จริงศรีประภา 30 พค.62
6. แนวปฏิบัติObec
7. แนวปฏิบัติEMIS
8. แนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
9. ปฏิทิน
10. ข้อมูลนักเรียนแยกชั้นเพศ 10 มิ.ย. 2562
11.จำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ สิ้นปีการศึกษา 2561
12.แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน /2563