กลุ่มนโยบายและแผน

วิสัยทัศน์ (Vision)
” มองกว้าง คิดไกล ใฝ่รู้ “

พันธกิจ (Mission)

1.รวบรวมจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเเละจัดทำรายงานผล
2.ติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ
3.ขับเคลื่อนเเผนปฏิบัติการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
4.บริหารงบประมาณอย่างมีคุณภาพโปร่งใสเป็นธรรมเเละตรวจสอบได้

เป้าประสงค์ (goal)

1. เป็นกลุ่มงานหลักในการประสานสนับสนุนการจัดทำแผนงานงบประมาณเพื่อพัฒนาสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21

2. เป็นกลุ่มงานหลักในการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

3. เป็นกลุ่มงานที่มีระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

อัตลักษณ์ (Identity)

เป็นนักวางเเผนที่ดี มีความโปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม

แผนปฏิบัติการ 

คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

3. คู่มือ B-OBEC2562
4. คู่มือ EMIS
5. คู่มือDMC จริงศรีประภา 30 พค.62
6. แนวปฏิบัติObec
7. แนวปฏิบัติEMIS
8. แนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
9. ปฏิทิน
10. ข้อมูลนักเรียนแยกชั้นเพศ 10 มิ.ย. 2562
11.จำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ สิ้นปีการศึกษา 2561
12.แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน /2563
13.คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินเเละก่อสร้าง