บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

วิสัยทัศน์ (Vision)

“สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานบริการ ประชาสัมพันธ์บุคคลตลอดจนหน่วยงานภายในและภายนอกสังกัด”

พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย
12 ประการ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ (goal)

1. เพื่อจัดระบบบริหารและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานสำนักงาน
2. เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน อำนวยการ และยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน
3. เพื่อให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานเกี่ยวกับการจัดดารศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดต่อสาธารณชน ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงาน เกิดความเลื่อมใสและศรัทธา และให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

อัตลักษณ์ (Identity)

“ทำงานด้วยจิต งานบริการ เป็นมิตรกับทุกคน”

แผนปฏิบัติการ 

 • แผนปฏิบัติการกลุ่มอำนวยการ  ปี 2563

คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ

 • คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ ปี 2563

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล 

 • 1. คู่มือปฏิบัติงาน นางปทิตตา พวงปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
 • 2.คู่มือปฏิบัติงาน นางวาสนา  จันเครื่อง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
 • 3.คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวศิรินทร์ลักษณ์  มาตะรักษ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 • 4.คู่มือปฏิบัติงาน นายนรภัทร พนานิกิตร พนักงานธุรการ ส 4
 • 5.คู่มือปฏิบัติงาน นายวีระชัย สุภาปุ ช่างไม้ 4
 • 6.คู่มือปฏิบัติงาน นายสายลม ศรีมะโรง พนักงานขับรถยนต์ 4  
 • 7.คู่มือปฏิบัติงาน นายอภิสิทธิ์ ศรีวิลาศ พนักงานขับรถ
 • 8. คู่มือปฏิบัติงาน นางสุวิมล เศษตะคำ ครูธุรการ
 • 9.คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวปิ่นเพชร  สิงห์มอ ครูธุรการ
 • 10.คู่มือปฏิบัติงาน นางสุภาภรณ์ กล้าหาญ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 • 11.คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวอัมรา ทินตะวงษา เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
 • 12.คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวจิราภรณ์ พลโยธา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 • 13. คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวสุนีพร แซ่ตั้ง แม่บ้านสำนักงาน
 • 14.คู่มือปฏิบัติงาน นางสุชาดา สีพาพันธ์ แม่บ้านสำนักงาน
 • 15.คู่มือปฏิบัติงาน นายศราวุธ กิจติราช เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 • 16.คู่มือปฏิบัติงาน นายนัฐพล  โชติ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง