ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑
๓๙๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
โทรศัทพ์ ๐๔๒-๔๒๑-๐๔๕
โทรสาร : ๐๔๒-๔๒๑๐๙๔
Email – [email protected]