กลยุทธ์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตามการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดหนองคาย รวม 9 อำเภอ จำนวน 31 โรงเรียน และเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบึงกาฬ รวม 8 อำเภอ จำนวน 25 โรงเรียน ให้สามารถจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเพื่อบริการประชาชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นคนเก่ง มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตรงตามจุดเน้นและเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของชุมชน ประชาชนจังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬบริหารจัดการในรูปแบบองค์คณะบุคคลบนพื้นฐานของหลักธรรมมาภิบาล
 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 อัตลักษณ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
” สามัคคี มีวินัย เต็มใจให้บริการ ”

ค่านิยมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
       ” เรารักนักเรียนเสมือนลูก รักเพื่อนร่วมงานเสมือนญาติ เเละรักองค์กรเสมือนบ้าน “
วิสัยทัศน์ (VISION)
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 บริหารจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน สู่ความเป็นเลิศตามศาสตร์พระราชา ได้มาตรฐานสากล
พันธกิจ
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้กับนักเรียนอย่างทั่วถึง  เท่าเทียม และมีคุณภาพ
2. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีจิตวิญญาณและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. บริหารจัดการด้วยศาสตร์พระราชาและมีนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5.พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งคุณธรรม โปร่งใส ปราศจากคอร์รัปชั่น

ยุทธศาสตร์
1.   การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2.  พัฒนาคุณภาพนักเรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3.   การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.   สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
5.   จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6.   การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
7.  พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ปราศจากคอร์รัปชั่น

เป้าประสงค์
1.  นักเรียนตระหนักรู้และเห็นคุณค่าความสำคัญ ของสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชาชีพ และมีศักยภาพในการแข่งขันในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน
3.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณ มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและเป็นครูมืออาชีพ
4.  นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพ มีกองทุนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเข้มแข็ง
5.สถานศึกษามีภาพลักษณ์ และภูมิทัศน์เป็นระเบียบ สะอาด ร่มรื่น สวยงามและมีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้
6.การบริหารจัดการด้วยศาสตร์พระราชา มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา