คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม

>> กลุ่มอำนวยการ

>> กลุ่มนโยบายและแผน

>> กลุ่มบริหารงานบุคคล

>> กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

>> กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

>> กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

>> กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา

>> กลุ่มกฎหมายและคดี

>> หน่วยตรวจสอบภายใน

>> กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร