คนเก่งของโรงเรียน(คบว.) โดย: [13 กันยายน 2560] อ่าน 145 ครั้ง
นายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงและสะเต็มศึกษา โดย: [26 กรกฎาคม 2560] อ่าน 117 ครั้ง
การตรวจเยี่ยมนิเทศการจัดทำหน่วยการเรียนรู้และบูรณาการ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STAR STEM โดย: [21 กรกฎาคม 2560] อ่าน 164 ครั้ง
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสถานศึกษา โดย: [] อ่าน 106 ครั้ง
โครงการอบรมขับเคลื่อนกระบวนการ PLC กลุ่มสหวิทยาเขตเบญจพิทย์ โดย: [] อ่าน 188 ครั้ง