ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน/หน่วยงาน
1lllสพม.21
2อภิสิทธิ์ ศรีวิลาศสพม.21
3สัมพันธ์ พันธ์พิมพ์สพม.21
4นายศุภชัย จันทระสพม.21
5สุนิษา สุภาวงศ์สพม.21
6นางชนานันท์ สุคันธาสพม.21
7จิรัชฌา สุวรรณศรี สพม.21
8วิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตรสพม.21
9สิริมา สอนคำหาญสพม.21
10แว่นทิพย์ บุพศิริสพม.21
11นรภัทร พนานิกิตรสพม.21
12จิรัชฌา สุวรรณศรีสพม.21
13พรทิพาสพม.21
14Wathanai kraisakulสพม.21
15ปิ่นเพชร สิงห์มอสพม.21
16นายเทวศักดิ์ สุมาลีสพม.21
17นางสาวจิราภรณ์ พลโยธาสพม.21
18พรรวินท์สพม.21
19วิไลลักษณ์ ณหนองคายสพม.21
20ทิพวรรณ ฤทธิ์ฐิติสพม.21
21ศรีประะภา สีหไตรสพม.21
22ปิ่นเพชร สิงห์มอสพม.21
23นายชานนท์ คำจันทร์สพม.21
24สายัณห์ อินทมาตย์ปทุมเทพวิทยาคาร
25กมลชนก ทวยจันทร์พระธาตุบังพวนวิทยา
26นายรัชศักดิ์ ปรีดาวัฒนศักดิ์ค่ายบกหวานวิทยา
27ชมัยพร ถิ่นสำราญท่าบ่อ
28นายพร้อมพงศ์ แก้วกัลยาโคกคอนวิทยาคม
29นายศุภวุฒิ ใหญ่สารท่าบ่อพิทยาคม
30วราภรณ์ แสงจันโทหนองนางพิทยาคม
31พัชญ์ชิสา อภิกุลวราศิษฐ์เดื่อวิทยาคาร
32นายไพโรจน์ สังฆะคุณพานพร้าว
33นายเอื้ออังกูร ดวงตาพระพุทธบาทวิทยาคม
34สร้อยเพชร คำดวงพระพุทธบาทวิทยาคม
35นางสาวกรรณิกา จันทร์ดาอ่อนวรลาโภนุสรณ์
36เตชสิทธิ์ คล่องชัยนันต์สังคมวิทยา
37นายศิลา อรรถประจงวังม่วงพิทยาคม
38จิรภัทร คำภาจันทร์ฝางพิทยาคม
39อุดม วิเศษวิสัยเซิมพิทยาคม
40ดนัย เฉิดฉายปากสวยพิทยาคม
41จินตนา ดีนางนาหนังพัฒนศึกษา
42นางจินตนา ดีนางนาหนังพัฒนศึกษา
43อภิวัตร์ มีศรีร่มธรรมานุสรณ์
44นายธีรพล นามแสงกุดบงพิทยาคาร
45ว่าที่​ ร.ต.จักร​พงศ์​ พรมกมลโซ่พิสัยพิทยาคม
46สิบเอกอนุชิต ราชวงศ์โนนคำพิทยาคม
47อธิวัฒน์ รัตน์สีวอโนนคำพิทยาคม
48สิบเอกอนุชิต ราชวงศ์โนนคำพิทยาคม
49สิบเอกอนุชิต ราชวงศ์โนนคำพิทยาคม
50ภัทร พุทธิวงศ์โพนทองประชาสรรค์
51เจนจิรา แสนไชยปากคาดพิทยาคม
52ภาณุกฤษฏิ์ พิศิษฎ์สกุลชัยหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
53นางสาวศรัญญา สุขล้านนาดีพิทยาคม
54นางสาวฐาปรานี แก้วแวงสิ่วนาดีพิทยาคม
55นายวิทยา มูลเมืองประชาบดีพิทยาคม
56นายสุริชัย โพธิ์ศรีพระบาทนาสิงห์พิทยาคม
57นายเอกพล สระแก้วโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์
58Wichian Weadlomนาสวรรค์พิทยาคม
59นางจตุพร วิณโรจน์พรเจริญวิทยา
60นางวณิดา ศรีตาแสนพรเจริญวิทยา
61นางสาวนุชจิรา ศรีสุภาหนองหัวช้างวิทยา
62พรนับพัน หรรษาศรีสำราญวิทยาคม
63ทิพวรรณ นาเชียงใต้ศรีสำราญวิทยาคม
64ภัทรพล ไปเจอะเซกา
65น.ส.สัตตบุษย์ โพธิรุทเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
66ชัยยา ตามชัยเจ็ดสีวิทยาคาร
67นายนิติพงษ์ หลาวทองบึงโขงหลงวิทยาคม
68นางเพ็ญจันทร์ ไชโสดาบึงโขงหลงวิทยาคม
69นางสาวกอบเพชร มีทองท่าดอกคำวิทยาคม
70ปวีณา โนนราชท่าดอกคำวิทยาคม
71พุทธิทรง บุญทวีศรีวิไลวิทยา
72ว่าที่ ร.ต. ชัยเมธี ใจคุ้มเก่าศรีวิไลวิทยา
73นายณัฐพงษ์ วิเศษสาภูทอกวิทยา
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th