บุคลากรกลุ่มพัฒนาบุคลากร

บุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


นางแก้วมณี  อาจนาวัง

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
086-228-5554