ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.

คลิก ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา
ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.

เอกสารแนบ
หนังสือนำ
คู่มือการใช้งาน 
เอกสารโครงการจัดทำระบบฯ

คู่มือการใช้งานแอดมิน 
คู่มือการใช้งานฝ่ายคลัง
คู่มือการใช้งานฝ่ายบุคคล 
คู่มือการใช้งานสำหรับผู้อำนวยการ

วีดีโอสาธิตวิธีการลงทะเบียนอบรมหลักสูตรพัฒนาครู คนละ 10,000 บาท