สหวิทยาเขต

สหวิทยาเขต 10 สหวิทยาเขต

1.สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล

2.สหวิทยาเขตหนองคาย

3.สหวิทยาเขตท่าบ่อ

4.สหวิทยาเขตเทสรังสี

5.สหวิทยาเขตพิสัยสรเดช

6.สหวิทยาเขตเบญจพิทย์

7.สหวิทยาเขตโซ่พิสัย-ปากคาด

8.สหวิทยาเขตบึงกาฬ

9.สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ

10.สหวิทยาเขตเซกา