ผู้บริหาร สพม.เขต 21

 นายสมใจ  วิเศษทักษิณ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

(ว่าง)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

ผู้อำนวยการกลุ่ม