กลุ่มกฏหมายและคดี

นายนริศ  มงคล
นิติกรชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี
093-412-5488

สิบเอกอุทัย แข็งข้อ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
082-8407232
นายประหยัด หมื่นเถื่อนไวย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
086-2185787