บุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวลินดา อาษานอก
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวพรรวินท์ หัสดี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ     
นายมนัส นาคเสน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล