ช่องทางร้องเรียน

  • ร้องเรียนด้วยตนเอง
  • ทางไปรษณีย์
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 บริเวณศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
  • โทร 0-4242-1074 (งานวินัยและนิติการ)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
บริเวณศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
โทรศัทพ์ 0-4242-1074