ช่องทางร้องเรียน

  • ร้องเรียนด้วยตนเอง
  • ทางไปรษณีย์
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 บริเวณศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
  • โทร 0-4242-1074 (งานวินัยและนิติการ)
  • โทร 0810552048 นายสมใจ วิเศษทักษิณ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม          ศึกษาเขต 21
  • โทร 085-0100744  นายชานนท์ คำจันทร์ 
  • โทร 086-2185787   นายประหยัด หมื่นเถื่อนไวย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
บริเวณศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
โทรศัทพ์ 0-4242-1074