รายงานการเงินจากระบบ GFMIS

1.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2562
2.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
3.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2562
4.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
5.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2562
6.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2562
7.การเเสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562
8.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2562