รายงานการเงินจากระบบ GFMIS

1.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2562
2.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
3.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2562
4.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
5.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2562