รายงานการประชุมผู้บริหาร
1.ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา
รายงานการประชุมผู้บริหาร

1. รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2562
2. รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2562

ข้อมูลผล O-NET
1.ผลสอบ O-NET 2559
2.ผลสอบ O-NET 2560
3.ผลสอบ O-NET 2561