คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน

– คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน
– เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา
– แบบประเมินระบบงานด้านการเงินการบัญชี ของสพม.21 
– มาตรการประหยัด สพม.21