กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 

1.นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.เเนวทางการดำเนินการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งเเต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3.แผนการศึกษาเเห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
4.พระราชบัญญัติการศึกษาเเห่งชาติ (ฉบับที่4) พ.ศ. 2562
5.พระราชบัญญัติการศึกษาเเห่งชาติ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 เเละ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2553
6.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
7.พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
8.พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
9. ระเบียบการเงิน พ.ศ. 2562

10. อำนาจการเก็บรักษาเงิน
11. การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
12. การตรวจสอบเงินรายได้สถานศึกษา
13. การเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับครูชาวต่างประเทศ
14.กฎกระทรวงเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
15.คู่มือจัดการเรื่องร้องเรียน
16.พรบ. งบประมาณ 2562
17.พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
18.พระราชกฤษฎีกา สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
19.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการ
20.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงิน
21.ระเบียบกระทรวงการคลัง
22.กฎกระทรวงศึกษาธิการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
23.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
24.พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
25.พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
26.พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
27.พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546