บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน


นางวิไลลักษณ์  ณ  หนองคาย
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน
098-656-2534