บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


นางชนานันท์  สุคันธา
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
081-289-4858

 

 

นางสาวทิพวรรณ ฤทธิ์ฐิติ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
089-861-3861

นางศิริพร ตริยาวธัญญู
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
084-405-4411

นางพรทิพา นันตะสุข
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
089-485-5454

นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
081-965-6882

นายกมลพันธ์ แก้วโชติ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
093-376-4174

นายศุภชัย จันทระ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
092-248-4848

นายกิตติรงค์ บุญคง
ศึกษานิเทศก์
062-989-4965

นายวชิรดล คำศิริรักษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
082-891-3223

นางสาวกัลยรัตน์ ไตรสูงเนิน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
091-868-3889