บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


นางกัญญา  โทสาลี
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
083-560-9015