บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสิริมา   สอนคำหาญ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
095-546-4264

เอกสารประกอบ
– คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือ กรมสุขภาพจิต 
– คู่มือแนวทางการสภานักเรียน
– ตารางคำนวนเงินค่าบำรุงลูกเสือ 2561
– VTR โครงการ ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน (สภานักเรียน) ประจำปี 2562
– ผอ.สพม.21 เปิดโครงการขับเคลื่อน และพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน อย่างยั่งยืน
ประจำปี 2562
– เปิดโครงการขับเคลื่อน และพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน อย่างยั่งยืน ประจำปี 2562