เอกสารประกอบ
– คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือ กรมสุขภาพจิต 
– คู่มือแนวทางการสภานักเรียน
– ตารางคำนวนเงินค่าบำรุงลูกเสือ 2561
– VTR โครงการ ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน (สภานักเรียน) ประจำปี 2562
– ผอ.สพม.21 เปิดโครงการขับเคลื่อน และพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน อย่างยั่งยืน
– เปิดโครงการขับเคลื่อน และพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน อย่างยั่งยืน ประจำปี 2562
– ประกาศ สพม.21 เรื่องมาตรการป้องกัน ป้องปราม ที่จะไม่ให้เกิดเด็กฝากเเละรับเงินเพื่อเเลกเปลี่ยนกับการรับเด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2563 สพม.21