บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

นางศรีประภา สีหไตร
นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
0895-169-0894

ดาวโหลดเอกสารคู่มือการใช้งานต่างๆ

3. คู่มือ B-OBEC2562
4. คู่มือ EMIS
5. คู่มือDMC จริงศรีประภา 30 พค.62
6. แนวปฏิบัติObec
7. แนวปฏิบัติEMIS
8. แนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
9. ปฏิทิน
10. ข้อมูลนักเรียนแยกชั้นเพศ 10 มิ.ย. 2562
11.จำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ สิ้นปีการศึกษา 2561