บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล


นายชานนท์ คำจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
085-0100744

นางสาวมณฑา  อาสนชัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
091-0659461

นางสาวพัฒน์รดา สนั่นเอื้อ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
088-332-0468

นางสาวสุรัสวดี ศรีกุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
092-292-4227

นางทองประกา จุลปาน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
089-841-2995

นายประหยัด หมื่นเถื่อนไวย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
086-2185787

นางสาวสุภารัตน์ คำไสย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
088-059-5923

 

 

 

“>