บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล


นางสาวมณฑา  อาสนชัย

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
091-065-9461

นายชานนท์ คำจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
085-010-0744

นางสาวพัฒน์รดา สนั่นเอื้อ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
088-332-0468

นางสาวสุรัสวดี ศรีกุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
092-292-4227

นางสาวสุภารัตน์ คำไสย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
088-059-5923

นายประหยัด หมื่นเถื่อนไวย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
086-2185787

นางทองประกา จุลปาน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
089-841-2995

 

 

 

“>