บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล


นายชานนท์ คำจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
085-0100744

นางสาวมณฑา  อาสนชัย
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
091-0659461

นางสาวพัฒน์รดา สนั่นเอื้อ
นักทรัพยากรบุคคล    ชำนาญการ
088-332-0468
 

     นางสาวสุรัสวดี ศรีกุล
       นักทรัพยากรบุคคล      ชำนาญการ
 065-323-5944

นางทองประกา จุลปาน
       นักทรัพยากรบุคคล           ชำนาญการ
089-841-2995

นายประหยัด หมื่นเถื่อนไวย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
086-2185787

นางสาวสุภารัตน์ คำไสย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
088-059-5923

 

 

 

“>