บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

นางปทิตตา  พวงปัญญา
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
089-645-7909