บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

นางปทิตตา  พวงปัญญา
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
089-645-7909