ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ

แบบบันทึกข้อความการจ้างชาวต่างประเทศ

แบบบันทึกขออนุมัติไปราชการและแบบคำขออนุมัติไปราชการ

แบบบันทึกข้อความ การดำเนินงานชาวต่างประเทศ ครู,วิทยากรพิเศษ

1.แบบฟอร์มการส่งผลงานและหนังสือราชการ

2.แบบ ก.ค.ศ.9,ก.ค.ศ.13/1,ก.ค.ศ.15/1

3.หลักเกณฑ์ ว 5

4.หลักเกณฑ์ ว 17

5.แบบคำร้องขอย้าย ตำแหน่ง ครู

6.แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

7.แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ

8.ระเบียบและแบบฟอร์มการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

9.หนังสือรับรองเงินเดือนสวัสดิการเงินกู้

10.แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542

11.แบบคู่มือคำขอตั้งงบประมาณ พ.ศ.2561