ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑
ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
โทรศัทพ์ ๐๔๒-๔๒๑-๐๗๔