ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑
ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
โทรศัทพ์ ๐๔๒-๔๒๑-๐๗๔
โทรสาร : 042-421094
Email – sec21@obecmail.obec.go.th