ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
บริเวณศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
โทรศัทพ์ 0-4242-1074