มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เอกสาร
1 นางชนานันท์ สุคันธา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ คู่มือการปฏิบัติงาน
2 นางกัญญา โทสาลี ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและบัญชี คู่มือการปฏิบัติงาน
3 นายวิทยา พันธุระ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คู่มือการปฏิบัติงาน
4 นางวิไลลักษณ์ ณ หนองคาย ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน คู่มือการปฏิบัติงาน
5 นายศุกชัย จันทระ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีและการสื่อสาร คู่มือการปฏิบัติงาน
6 นางศิริพร ตริยาวธัญญู ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คู่มือการปฏิบัติงาน
7 นางพรทิพา นันตะสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คู่มือการปฏิบัติงาน
8 นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คู่มือการปฏิบัติงาน
9 นายกมลพันธ์  แก้วโชติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คู่มือการปฏิบัติงาน
10 นายวชิรดล   คำศิริรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คู่มือการปฏิบัติงาน
11 นางปัญชลิกา  นามมณทา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คู่มือการปฏิบัติงาน
12 นายกิตติรงค์   บุญคง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คู่มือการปฏิบัติงาน
11 นางสิริมา สอนคำหาญ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คู่มือการปฏิบัติงาน
13 นางสาวแก้วมณี อาจนาวัง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คู่มือการปฏิบัติงาน
14 นางปทิตตา พวงปัญญา ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ คู่มือการปฏิบัติงาน
15 นางศรีประภา สีหไตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คู่มือการปฏิบัติงาน
16 นางสาวยุวเรศ ศรีหาบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คู่มือการปฏิบัติงาน
17 นายชานนท์ คำจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คู่มือการปฏิบัติงาน
18 นางสาวมณฑา  อาสนชัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คู่มือการปฏิบัติงาน
19 นายประหยัด  เถื่อนหมื่นไวย์ ที่ปรึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล คู่มือการปฏิบัติงาน
20 นางสาวศสิธร เหล่ายนขาม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คู่มือการปฏิบัติงาน
21 นางสมคิด  ทองชมภู นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คู่มือการปฏิบัติงาน
22 นางพิมลนาฏ  ยิ่งยง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ คู่มือการปฏิบัติงาน
23 นางสาวพัฒน์รดา สนั่นเอื้อ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คู่มือการปฏิบัติงาน
24 นางทองประกา จุลปาน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คู่มือการปฏิบัติงาน
25 นางสาวสุรัสวดี ศรีกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คู่มือการปฏิบัติงาน
26 นายวชิรดล  คำศิริรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คู่มือการปฏิบัติงาน
27 นายกิตติรงค์  บุญคง ศึกษานิเทศก์ คู่มือการปฏิบัติงาน
28 นางสาวลินดา อาษานอก เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน คู่มือการปฏิบัติงาน
29 นายวีระชัย สุภาปุ ช่างไม้ ชั้น 4 คู่มือการปฏิบัติงาน
30 นายนรภัทร พนานิกิตร พนักงานธุรการ 4 คู่มือการปฏิบัติงาน
31 นายสายลม ศรีมะโรง พนักงานขับรถยนต์ 2 คู่มือการปฏิบัติงาน
32 นายอนุสรณ์ จันทะนุช เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล คู่มือการปฏิบัติงาน
33 นายมนัส นาคเสน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล คู่มือการปฏิบัติงาน
34 นายอภิสิทธิ์ ศรีวิลาศ พนักงานขับรถยนต์ คู่มือการปฏิบัติงาน
35 นางสุภาภรณ์ กล้าหาญ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล คู่มือการปฏิบัติงาน
36 นางสาวแว่นทิพย์ บุพศิริ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล คู่มือการปฏิบัติงาน
37 นายนัทธศาสตร์  ลาดเหนือ ครูธุรการ ช่วยราชการ สพม.21 คู่มือการปฏิบัติงาน
38 นางสาวอัมรา ทินตะวงษา เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด คู่มือการปฏิบัติงาน
39 นางสาวอนัญญา ชูรัตน์ เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด คู่มือการปฏิบัติงาน
40 นางสาวมัทรี  พรอกนิษฐ์กุล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล คู่มือการปฏิบัติงาน
41 นางสาวกัลยรัตน์   ไตรสูงเนิน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล คู่มือการปฏิบัติงาน
42 นางสาวจิราภรณ์  พลโยธา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล คู่มือการปฏิบัติงาน
43 นางสาวกมลพร   โนนทลี ครูธุรการ คู่มือการปฏิบัติงาน
44 นางสาวสุนิษา  สุภาวงศ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล คู่มือการปฏิบัติงาน
45 นางสาวสุภารัตน์  คำไสย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล คู่มือการปฏิบัติงาน
46 นางวรางคณา  แดงอุไร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล คู่มือการปฏิบัติงาน
47 นางสาวจิรัชญา  สุวรรณศรี ครูธุรการ  ช่วยราชการ สพม.21 คู่มือการปฏิบัติงาน
48 นางสาวปิ่นเพชร สิงห์มอ ครูธุรการ  ช่วยราชการ สพม.21 คู่มือการปฏิบัติงาน
49 นางสาวธนพร  จันทรเสนา ครูธุรการ  ช่วยราชการ สพม.21 คู่มือการปฏิบัติงาน
50 นางสุชาดา   สีพาพันธ์ แม่บ้าน คู่มือการปฏิบัติงาน
51 นางสาวสุณีพร  แซ่ตัง แม่บ้าน คู่มือการปฏิบัติงาน
52 นายราตรี  พรมโคตร รักษาเวรยาม คู่มือการปฏิบัติงาน
53 นายศราวุธ  กิจติราช รักษาเวรยาม คู่มือการปฏิบัติงาน