เกี่ยวกับหน่วยงาน

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ความเป็นมา
                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  มีภารกิจหลักในการจัดการและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ได้กำหนดนโยบาย เพื่อพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ และของโลก  โดยได้ศึกษาวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2579นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายจังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ  และวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21  มาเป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ  เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
วิสัยทัศน์ (VISION)
                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ บริหารจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน สู่ความเป็นเลิศตามศาสตร์พระราชา ได้มาตรฐานสากล
พันธกิจ
๑. ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้กับนักเรียนอย่างทั่วถึง  เท่าเทียม และมีคุณภา
๒. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานและมีคุณธรรม
๓. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีจิตวิญญาณและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
๔. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมีนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์
๑.   การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
๒.   การพัฒนาคุณภาพนักเรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
๓.   การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔.   สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
๕.   จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖.   การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์
          ๑.  นักเรียนตระหนักรู้และเห็นคุณค่าความสำคัญ ของสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒.นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีคุณธรรมจริยธรรมทักษะอาชีพ และมีศักยภาพในการแข่งขันในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน
๓.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณ มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและเป็นครูมืออาชีพ
๔.  นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพ มีกองทุนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเข้มแข็ง
๕.สถานศึกษามีภาพลักษณะ และภูมิทัศน์เป็นระเบียบ สะอาด ร่มรื่น สวยงามและมีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้
๖.การบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลตามศาสตร์พระราชา มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา