เกี่ยวกับหน่วยงาน

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ความเป็นมา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นใหม่   ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  5  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.  2553   และมาตรา  8   และมาตรา  33  วรรคสอง     แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  2553  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของสภาการศึกษาเมื่อคราวประชุม  ครั้งที่  2/2553   วันที่  17  สิงหาคม  พ.ศ.  2553   จึงกําหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  และที่ตั้งของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เพื่อบริหาร และจัดการศึกษาสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะแต่ระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดหนองคายวิสัยทัศน์ (VISION)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  เป็นองค์การขับเคลื่อนการจัดการการศึกษามัธยมศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสูงขึ้น มีคุณภาพตามมาตรฐานสู่สากลพันธกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 21 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้คู่คุณธรรม พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เป้าประสงค์
1.  ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
2.  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการจัดการศึกษา 15 ปี อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
3.  สมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
4.  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระหลักให้สูงขึ้น
5.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีความเข้มแข็งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง