ความเป็นมา

ความเป็นมา
                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตามการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดหนองคาย รวม 9 อำเภอ จำนวน 31 โรงเรียน และเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบึงกาฬ รวม 8 อำเภอ จำนวน 25 โรงเรียน ให้สามารถจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเพื่อบริการประชาชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นคนเก่ง มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตรงตามจุดเน้นและเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของชุมชน ประชาชนจังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬบริหารจัดการในรูปแบบองค์คณะบุคคลบนพื้นฐานของหลักธรรมมาภิบาล
 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อัตลักษณ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 “SPM 21”
S = Smart
P = Perfect
M = Management
21 = ศตวรรษที่ 21
Smart Office     การจัดการองค์การอย่างสร้างสรรค์
Perfect Office    สำนักงานดีพร้อม และบริการอย่างสมบูรณ์แบบ
Management    ใช้หลักการจัดการด้วยศาสตร์พระราชา
21 มีความทันสมัยในศตวรรษที่ 21
 “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 จัดการองค์กรอย่างสร้างสรรค์ด้วยศาสตร์พระราชา มีความทันสมัยในศตวรรษที่ 21 “
วิสัยทัศน์ (VISION)
                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 บริหารจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน สู่ความเป็นเลิศตามศาสตร์พระราชา ได้มาตรฐานสากล
พันธกิจ
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้กับนักเรียนอย่างทั่วถึง  เท่าเทียม และมีคุณภาพ
2. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีจิตวิญญาณและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. บริหารจัดการด้วยศาสตร์พระราชาและมีนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5.พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งคุณธรรม โปร่งใส ปราศจากคอร์รัปชั่น

ยุทธศาสตร์
1.   การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2.  พัฒนาคุณภาพนักเรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3.   การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.   สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
5.   จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6.   การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
7.  พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ปราศจากคอร์รัปชั่น

เป้าประสงค์
1.  นักเรียนตระหนักรู้และเห็นคุณค่าความสำคัญ ของสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชาชีพ และมีศักยภาพในการแข่งขันในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน
3.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณ มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและเป็นครูมืออาชีพ
4.  นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพ มีกองทุนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเข้มแข็ง
5.สถานศึกษามีภาพลักษณ์ และภูมิทัศน์เป็นระเบียบ สะอาด ร่มรื่น สวยงามและมีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้
6.การบริหารจัดการด้วยศาสตร์พระราชา มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา