สพม.๒๑ จัดอบรมการส่งเสริมประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด สพม.21