ข่าวกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ (หนองคาย – บึงกาฬ) The Secondary Education of area office 21

การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่  2 – 3 มีนาคม 2562


 

ดาวโหลดใบสมัคร และรายละเอียดต่างๆ ได้ที่...   http://gg.gg/YoungerThai62   

1.การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย Download
2.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ Download
3.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย Download
4.การอบรมพัฒนาศักยภาพครูวัดผลและครูผู้สอน ในการสร้างเครื่องมือวัดผลฯ Download
5.การประชุมปฏิบัติการพัฒนาคลังข้อสอบ Download

เชิญรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.

 

ข่าวประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด [อ่านทั้งหมด]

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

หนังสือราชการ ประกาศ คำสั่ง สพฐ.